Podmínky užívání portálu reportyudrzitelnosti.cz

Na následujících řádcích jsou uvedeny pravidla a podmínky užívání webových stránek reportyudrzitelnosti.cz.

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Impact metrics s.r.o. na stránkách www.reportyudrzitelnosti.cz (dále jen „Podmínky”)

Obecná ustanovení

Tyto Podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek: tyto obecné smluvní podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a odkazující na další části Podmínek (dále jen „Obecné Podmínky”); zásady ochrany osobních údajů upravující zejména práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”); zásady uživatelského obsahu upravující zejména pravidla dovoleného a nedovoleného Uživatelského obsahu a/nebo Nahraných souborů (dále jen „Zásady Uživatelského obsahu”); pravidla oznámení o závadném obsahu upravující náležitosti oznámení o právně závadném Uživatelském obsahu (dále jen „Pravidla Oznámení”).

Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele, nahráním souboru na Server, nahráním souboru/reportu, souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) užívat Server ani Služby poskytované prostřednictvím Serveru.

Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

„Poskytovatel” Služeb na Serveru je společnost Impact metrics s.r.o. IČ: 10892664, se sídlem Kozinova 1162/5, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, složka C 47169, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Uživatel” je právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele a/nebo která se zaregistrovala na Serveru. Neregistrovaný Uživatel a Registrovaný Uživatel jsou v těchto Podmínkách společně označováni jako „Uživatel”.

„Server” je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domény www.reportyudrzitelnosti.cz.

„Služba” představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v (i) ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, a dále (ii) poskytovaní Dalších služeb.

„Nahrané soubory” jsou (i) veškeré soubory uložené (uploadované) Uživatelem na Server, (ii) veškeré soubory zkopírované na Serveru Uživatelem ze souborů již dříve nahraných jinými Uživateli na Server, (iii) veškeré soubory zkopírované na Server Uživatelem prostřednictvím Služby ze souborů uložených na jiných serverech a datových úložištích. Nahrané soubory jsou Poskytovatelem uloženy na úložném prostoru Serveru. Každý Nahraný soubor je jednoznačně identifikovatelný přes svou unikátní adresu

„Oznámení” je zpráva o porušení práva dle Obecných Podmínek.

„Registrace” představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně Serveru

„Neregistrovaný Uživatel” je uživatel, který neprovedl Registraci.

„Registrovaný Uživatel” je uživatel, který provedl Registraci.

„Podmínky” znamenají tyto všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných Poskytovatelem, tj. nedílný a závazný soubor Obecných Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu a Pravidel Oznámení.

Poskytované Služby

Poskytovatel umožňuje prostřednictvím Serveru Uživateli využívat tyto Služby: poskytování úložného prostoru pro Nahrané soubory, jejich správu, opětovné stažení a jejich sdílení prostřednictvím sítě internet; možnost stahovat sdílené Nahrané soubory dalších Uživatelů

Práva a povinnosti Uživatelů

Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele. Poskytovatel je oprávněn požadovat, aby Uživatel potvrdil v elektronické formě požadované Poskytovatelem (např. elektronické pošta, online formulář) správnost nebo provedl aktualizaci údajů identifikující jej jako Uživatele. V případě, že Uživatel ani k opakované výzvě Poskytovatele nepotvrdí správnost nebo neprovede aktualizaci požadovaných údajů, vyhrazuje si Poskytovatel právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatel.

Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. Umístěním Nahraného souboru na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušného Nahraného souboru, popř. jeho kopií, na Serveru. Umístěním Nahraného souboru na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování obsahu souboru umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru (zejména, dle povahy souboru, velikost, formát/codec, rozlišení, datový tok), a to včetně vytvoření zmenšeného náhledu obsahu souboru ve formě tzv. „thumbnail”, který bude spolu s názvem souboru reprezentovat obsah souboru na Serveru. Umístěním Nahraného souboru označeného k veřejnému sdílení na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování názvu Nahraného souboru a jeho zařazení do databáze pro vyhledávání Nahraných souborů Uživateli. Uživatel bere na vědomí, že vytvoření „thumbnail” jakož i zpracování názvu Nahraného souboru probíhá automatizovaně. Uživatel současně bere na vědomí, že automatizované zpracování názvu souboru může v nezbytném rozsahu vést ke zkrácení, úpravě a/nebo změně jeho názvu za účelem jeho zařazení do systému Nahraných souborů na Serveru Poskytovatele. Podmínek Uživatel neuděluje Poskytovateli žádné oprávnění/licenci k užití Nahraného souboru. Uživatel je povinen zajistit soulad umístění Nahraného souboru jakož i jiného Uživatelského obsahu na Server se Zásadami Uživatelského obsahu.

Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. V případě, že Uživatel umožní sdílení Nahraného souboru (popř. jiného Uživatelského obsahu), prohlašuje rovněž, že je oprávněn takový Uživatelský obsah sdílet.

Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu Uživatelem. Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoli jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích. Služba poskytovaná na Serveru není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování Nahraných souborů či jiného Uživatelského obsahu, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakýkoli Uživatelský obsah nebude poškozen, změněn či smazán. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoli jinou újmu, způsobenou ztrátou Uživatelského obsahu.

Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, propachtovat, prodávat ani jakkoli jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které jsou v rozporu s tímto ustanovením.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“) za obsah informací nahraných Uživatelem na Server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména: Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost komentářů publikovaných na Serveru Uživatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Nahraného souboru, a to zejména (i) pokud nebyl v případě Neregistrovaných a Registrovaných

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli a jakýmkoli způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Serveru nebo Služeb.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jím vymezenou dobu a na základě interních kritérií Poskytovatele, vybrat report nebo sadu reportů, který bude zobrazen v sekci Doporučené reporty a bude tak lépe viditelný pro uživatele serveru. O výběru doporučeného reportu bude rozhodovat rada sestavená z mediálních partnerů či odborných garantů.

Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy

Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech Oznámení. Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení ve smyslu Pravidel Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jehož Uživatelského obsahu se Oznámení týká, a/nebo Poskytovateli.

V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v Pravidlech Oznámení, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.

Uživatel, jehož Nahraný soubor byl v důsledku Oznámení odstraněn nebo znepřístupněn, je oprávněn do 7 (sedmi) dnů ode dne odstranění nebo znepřístupnění příslušného Nahraného souboru zaslat Poskytovateli sdělení řádně, úplně a pravdivě odůvodňující, že obsah Nahraného souboru a jeho umístění na Server je v souladu s právem (dále jen „Protioznámení”). Poskytovatel může (není však povinen) využít informace uvedené v Protioznámení pro vyhodnocení dalšího případu obdržení Oznámení. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není po obdržení Protioznámení povinen odstraněný nebo znepřístupněný Nahraný soubor znovu zpřístupnit.

Následky porušení Podmínek

V případě porušení těchto Podmínek ze strany stejného Uživatele je Poskytovatel oprávněn: omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru); a/nebo podmínit další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele prohlášením o právní bezvadnosti veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatel umístil na Server

Odpovědnost za škodu

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou”. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb a/nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že: Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu; Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb; Služby budou poskytovány bez chyb; Uživatelský Obsah bude vždy dostupný, úplný, správný, přesný, nepoškozený nebo nezměněný; Uživatelský Obsah neporušuje právní předpisy či práva nebo oprávněné zájmy Uživatelů nebo třetích osob. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru, Služeb či jakéhokoli Uživatelského Obsahu. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za: nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoli Služby; nedoručení, neuložení či ztráta jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře; ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoli Uživatelského obsahu, včetně Nahraných souborů.

Ochrana osobních údajů & Obchodní sdělení

Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Ústí nad Labem. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci. Jakákoli komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu). Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu znění těchto Podmínek, o čemž bude Uživatele informovat. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

Pokud jakékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.